Sprawozdanie - Seminarium Regionalne AgEngPol

Seminarium Regionalne AgEngPol

Trendy badawczo-rozwojowe w przemyśle rolno-spożywczym
Lublin 23 listopada 2010

W dniu 23 listopada 2010 roku odbyło się w Lublinie Seminarium Regionalne zorganizowane przez Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol”. Celem Seminarium, którym kierowała Pani Prof. Elżbieta Kusińska było zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i technologiami w przemyśle rolno-spożywczym oraz światowymi tendencjami w zakresie przetwarzania żywności. W spotkaniu wzięło udział 30 pracowników z jednostek naukowych będących członkami Sieci AgEngPol, oraz goście z Urzędu Marszałkowskiego i przemysłu.
Specjalnym prelegentem Seminarium był Prof. dr Léon P.B.M. Janssen z Królewskiego Uniwersytetu w Groningen (Holandia). Krajowe jednostki naukowe reprezentowali następujący wykładowcy: Prof. J. Tys (IA PAN), Prof. A. Lenart i Prof. D. Witrowa-Rajchert (SGGW - Warszawa), Prof. Frączek (UP Kraków), Prof. L. Mieszkalski (UWM, Olsztyn), Prof. L. Mościcki  i prof. J. Laskowski (UP Lublin).
Podczas spotkania w Dworku Ziemiańskim uczestnicy Seminarium mieli okazję wysłuchać wykładów i przedyskutować najważniejsze problemy dotyczące trendów rozwojowych w przemyśle rolno-spożywczym, w tym min. nt.:
 • produkcji biopaliw kompaktowanych,
 • projektowania maszyn stosowanych do produkcji żywności,
 • produkcji energii odnawialnej,
 • produkcji pasz aglomerowanych,
 • stabilności opakowań do żywności,
 • przyszłości nadań naukowych nad żywnością,
 • nowoczesnych technologii przetwarzania i utrwalania żywności.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Prof. dr Léon P.B.M. Janssen z Królewskiego Uniwersytetu w Groningen pt.: „Zrównoważony rozwój inżynierii chemicznej i przetwórstwa żywności: wyzwania i potrzeby”. Doskonale poprowadzona prezentacja, pokazała przyszłe kierunki rozwoju inżynierii żywności i inżynierii chemicznej.
Piękna sceneria Dworku Ziemiańskiego sprzyjała licznym dyskusjom, w których czynnie brali udział wszyscy uczestnicy Seminarium. Szczególnie aktywne uczestnictwo wykazywali przedstawiciele przemysłu, którzy mówili o nurtujących przemysł problemach i podsuwali pomysły do przyszłych tematów badawczych.
Zwrócono uwagę na potrzebę ukierunkowania badań dotyczących możliwości wykorzystania energii słonecznej, zarówno na potrzeby ogrzewania, ale też w procesach przetwarzania. Mówiono o konieczności poszukiwania energooszczędnych rozwiązań związanych z konstrukcją maszyn i technologiami przetwarzania. Poruszono też temat efektywnego i skutecznego zagospodarowania odpadów z różnych branż przemysłu spożywczego. Wskazano na konieczność zwiększenia nakładów na badania dotyczące nowoczesnych technik i metod produkcji żywności z jednoczesnym ukierunkowaniem na żywność ekologiczną, regionalną i niskoprzetworzoną. Ustalono przyszłe kierunki badań i wypracowano następujące propozycje do realizacji:
 • powołanie w Uczelni organów pomocnych do pozyskiwania funduszy z programu innowacyjna gospodarka,
 • utworzenie na Uczelni biura promocji,
 • powołanie jednostki, która transferowałaby technologie wytworzone na Uczelni do przemysłu (centrum wdrożeniowe),
 • utworzenie zakładów doświadczalnych (warsztatów) pomocnych w budowie prototypów maszyn i urządzeń,
 • stworzenie portalu internetowego współpracy z przemysłem; portal umożliwiałby zgłaszanie przedstawicielom przemysłu problemów technicznych i technologicznych.
Uczestnicy wskazywali także na potrzebę organizacji cyklicznych Seminariów o tej tematyce z udziałem większej liczby wykładowców i uczestników mających powiązanie z praktyką przemysłową.
 
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego