O sieci

Za utworzeniem Sieci AgEngPol przemawia potrzeba dostosowania się środowiska naukowego skupiającego specjalistów z zakresu agroinżynierii do przemian w rolnictwie, w produkcji maszyn rolniczych i przemyśle rolno-spożywczym oraz w organizacji i finansowaniu nauki w Polsce i UE. Istotną rolę w tych przemianach odgrywa wymóg realizacji przez Polskę Strategii Lizbońskiej, której narzędziem jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2007-2013). Program ten ma zrealizować następujące cele:

 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.  

Strategia Lizbońska będąca wytyczną dla polskiej nauki, w tym także dla agroinżynierii, wymusza modyfikację podejmowanej problematyki i jej większe ukierunkowanie na działalność innowacyjną. Zachętą są znaczne środki finansowe, które są przeznaczone głownie na finansowanie dużych i odpowiednio zorganizowanych zespołów skupionych w sieciach naukowych, konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym Sieciach Doskonałości, Centrach Zawansowanych Technologii i innych. Mają one ułatwić modernizację istniejącego zaplecza i podejmowanie nowej problematyki badawczej. Zmianie ulega również system finansowania nauki, który zmierza w kierunku finansowania zadaniowego. Jednocześnie przewiduje się ograniczanie budżetowego wspierania niewielkich projektów na rzecz dużych przedsięwzięć przynoszących konkretne efekty dla gospodarki.

Stoimy więc przed unikalną szansą głębszej integracji przejawiającej się realizacją wspólnych projektów i tworzeniem wspólnej infrastruktury badawczej. Taka integracja powinna ułatwić przywrócenie agroinżynierii jej dominującej pozycji w postępie naukowo-technicznym w rolnictwie i w jego otoczeniu.

Organami Sieci są:

 • Walne Zgromadzenie Sieci   
 • Rada Programowa Sieci
 • Koordynator Sieci
 • Komitet Koordynacyjny        

Członkami Sieci Naukowej AgEngPol są:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Opolska
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

 

Pobierz (PDF):

 

Walne Zgromadzenie Sieci

Walne Zgromadzenie składa się z upoważnionych przedstawicieli członków Sieci (patrz: lista Przedstawicieli Sieci).  Walne Zgromadzenie:

 • dokonuje zmian w Statucie Sieci,
 • składa wnioski do Rady Programowej Sieci dotyczące strategicznych kierunków działania Sieci,
 • dokonuje wyboru Koordynatora i Komitetu Koordynacyjnego, z wyłączeniem pierwszej kadencji,
 • udziela absolutorium Komitetowi Koordynacyjnemu na podstawie rocznego  sprawozdania,
 • ustala plan działań Sieci na kolejny rok,
 • podejmuje decyzję o rozwiązaniu SieciPrzedstawiciele Sieci AgEngPol
Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Prof. dr hab. Józef Szlachta  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Dr hab. Kazimierz Rutkowski prof. UR  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 Prof. dr hab. Janusz Piechocki  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Prof. dr hab. Aleksander Lisowski  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Dr hab. Elżbieta Skórska prof. nadzw.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Prof. dr hab. Ewa Wachowicz  Politechnika Koszalińska
 Dr hab. Katarzyna Szwedziak  Politechnika Opolska
 Doc. dr hab. Artur Zdunek  Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 Prof. dr hab. Andrzej Myczko  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
 Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

 

  Pobierz (PDF):

 

Rada Programowa Sieci

Rada Programowa Sieci jest organem opiniodawczo-doradczym Sieci, a jej złonkami są wszyscy członkowie Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk KTR-PAN). Przewodniczącym Rady Programowej Sieci jest Pan prof. dr hab. Stanisław Kowalski - przewodniczący KTR-PAN.

Rada Programowa Sieci:

 • określa zakres tematyczny i strategiczne kierunki działania Sieci,
 • zatwierdza Statut Sieci,
 • proponuje zmiany w Statucie Sieci,
 • propaguje cele, dla których utworzono Sieć,
 • dokonuje wyboru pierwszego Koordynatora Sieci,
 • dokonuje wyboru składu pierwszego Komitetu Koordynacyjnego.
   

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Józef KOWALSKI – Akademia Rolnicza, Kraków


Honorowy Przewodniczący:

 • czł. rzecz. PAN Janusz HAMAN – Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa


Członek PAN:

 • czł. rzecz. PAN Rudolf MICHAŁEK – Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, Kraków


Honorowi członkowie

 • doc. dr Jacek BIŁOWICKI - Warszawa
 • prof. dr hab. Stanisław PABIS - Warszawa
 • prof. dr hab. Zdzisław WÓJCICKI - Warszawa
 • prof. dr hab. Piotr ZALEWSKI - Kraków


Zastępcy Przewodniczącego:

 • prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • prof. dr hab. Józef SZLACHTA – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Skład:  

 

 • prof. dr hab. Jerzy BIENIEK – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Małgorzata BZOWSKA-BAKALARZ  Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Andrzej CHOCHOCKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • prof. dr hab. Jan Bronisław DAWIDOWSKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Tomasz DOBEK – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Kazimierz DRESZER – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Józef HORABIK – Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Lublin
 • prof. dr hab. Tadeusz JULISZEWSKI – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 • prof. dr hab. Adam KRYSZTOFIAK – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr hab. inż. Maciej KUBOŃ – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 • prof. dr hab. Leon KUKIEŁKA – Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • prof. dr hab. Sławomir KURPASKA – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 • prof. dr hab. Andrzej KUSZ – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Andrzej KWIECIŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
 • prof. dr hab. Janusz LASKOWSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Aleksander LISOWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • prof. dr hab. Marek OPIELAK – Politechnika Lubelska, Lublin
 • prof. dr hab. Jan PABIS – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Warszawa
 • dr inż. Tadeusz PAWŁOWSKI – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
 • prof. dr hab. Janusz PIECHOCKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. dr hab. Wiesław PIEKARSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Leszek Powierża – Politechnika Warszawska, Płock
 • dr hab. Jacek Powierża, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof. dr hab. Tadeusz RAWA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. dr hab. Wacław ROMANIUK – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Warszawa
 • prof. dr hab. Marek TUKIENDORF – Politechnika Opolska, Opole
 • prof. dr hab. Ewa WACHOWICZ – Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • prof. dr hab. Czesław WASZKIEWICZ – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • prof. dr hab. Jerzy WERES – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

   

 

Pobierz (PDF):

 

Koordynator Sieci

Koordynator Sieci jest organem wykonawczym Sieci. Funkcję Koordynatora Sieci pełni kierownik podmiotu będącego Koordynatorem Sieci lub osoba przez niego upoważniona. W obecnej kadencji funkcję Koordynatora powierzono Pani prof. dr hab. Danucie Goszczyńskiej - dyrektorowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach będącego siedzibą Sieci. Pełnomocnikiem Koordynatora jest Pan prof. dr hab. Ryszard Hołownicki.

Do zadań Koordynatora Sieci należy:

 • koordynacja działalności statutowej i organizacyjnej Sieci,
 • współpraca z przedstawicielami MNiSZW, MRiRW, Krajowego Punktu Kontaktowego w UE oraz z innymi podmiotami,
 • reprezentowanie Sieci na zewnątrz, w kontaktach z władzami państwowymi i administracyjnymi, władzami samorządowymi i regionalnymi, organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi współpracą w zakresie działania Sieci,
 • podpisywanie w imieniu Sieci, za wcześniejszą zgodą Komitetu Koordynacyjnego, porozumień dotyczących wspólnych przedsięwzięć.

 

Komitet Koordynacyjny

W skład Komitetu Koordynacyjnego wchodzi Koordynator Sieci lub osoba przez niego upoważniona i 5 członków. Członkowie Komitetu Koordynacyjnego są wybierani przez Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem pierwszej kadencji, na którą wyboru członków dokonuje Rada Programowa Sieci. Komitet Koordynacyjny Sieci akceptuje przyjęcia nowych członków i decyduje o wszystkich sprawach Sieci, o ile nie wymagają one podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Sieci. 

Skład Komitetu Koordynacyjnego Sieci Naukowej AgEngPol:

Przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki – IO Skierniewice

Członkowie

Prof. dr hab. Józef Horabik    dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska Wydział Agroinżynierii AR w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Myczko dyrektor IBMER w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Szlachta prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jerzy Weres Instytut Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu

 

Członkowie Sieci

 1. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 3. Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 5. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 6. Politechnika Koszalińska
 7. Politechnika Opolska
 8. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 9. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie
 10. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
 11. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 12. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Pobierz:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego